1.1 Dataansvarlig

KOKKENS BUFFET er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til Rikke B. Bruun på rikke@kokkensbuffet.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og KOKKENS BUFFET.

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at KOKKENS BUFFET kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse KOKKENS BUFFET er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil blive ikke overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlens ophør.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Rikke B. Bruun på rikke@kokkensbuffet.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.